Endret: 12 jun 2019     Opprettet: 26 mar 2019

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lønnealleen Borettslag   4.april 2019

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lønnealleen Borettslag   4.april 2019

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lønnealleen Borettslag  

Møtedato: Torsdag 4. mars 2019 Møtetidspunkt: Kl. 18.00 Møtested: Tveita skole Til stede: 46 andelseiere, 8 representert ved fullmakt, totalt 54 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS, ble representert ved Erik Braathen.

 

Møtet ble åpnet av Espen Blinge

Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Erik Braathen foreslått. Vedtak: Han ble valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. Vedtak: Godkjent

 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne Som fører av protokoll ble Siw Frisk foreslått. Som protokollvitne ble Sven-Robby Dierkes foreslått. Vedtak: De foreslåtte ble valgt

 

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Møtet ble erklært lovlig satt E Godkjenning av forretningsorden Det ble foreslått å godkjenne forretningsorden tatt inn på side 3 i årsrapporten. Vedtak: Godkjent

 

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2018 A Behandling av årsrapport og regnskap Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2018 ble gjennomgått og foreslått godkjent. Vedtak: Godkjent B Disponering av årets resultat Årets resultat (underskudd) ble foreslått dekket ved overføring fra annen egenkapital. Vedtak: Godkjent

 

3. Fastsettelse av godtgjørelser A Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 280 000. Vedtak: Godkjent B Godtgjørelse til byggekomitéen ble foreslått satt til kr 40 000. Vedtak: Godkjent C Godtgjørelse til valgkomitéen ble foreslått satt til kr 3 000. Vedtak: Godkjent

 

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag om omdisponering av kjellerarealer Det er udisponerte arealer i kjelleren i alle blokkene. Disse rommene kan vel omdisponeres til utleieboder? Det vil gi mer lagerplass for beboerne og generere inntekter til borettslaget. Foreslår derfor at styret utreder muligheten og kostnadsrammen for dette prosjektet. Hilsen Leif Gunnar Hombrekk SUV. 1 Vedtak: Enstemmig vedtatt

 

B Forslag om nye vaskemaskiner Jeg tror at det etter hvert er ganske mange som har private vaskemaskiner nå så derfor foreslår jeg følgende: Erstatt alle de gamle maskinene i vaskeriet med 2 nye vaskemaskiner, 1 tørketrommel. 1 ny stillegående sentrifuge om det ansees nødvendig. Antall maskiner blir riktignok færre enn før, men ofte brukes bare ca. halvparten av maskinene og det vil også hjelpe om brukerne fjerner nummerbrikken når de ikke skal benytte maskinene. Brukerne betaler for sitt faktiske bruk med f.eks. polletter eller annen måte. Det skulle bli rettferdig for alle brukere uansett om de vasker mye, lite, ingenting eller med sin egen maskin. Mvh. B. Knudsen SUV. 5 Styrets innstilling: Styret tror at det kan være hensiktsmessig å gjøre en helthetsvurdering gjeldende vaskeriene og at styret derfor inneværende år vil utrede hvilke muligheter som finnes. Forslaget slik det fremstår i dag forkastes, men som nevnt, så vil styret utrede ulike scenarioer gjeldende eksisterende vaskerier og må dermed nærmere se på kostnader og bruk av vaskeriene. Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt

 

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styremedlem for 2 år, ble Else Mari Minnesjord foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Marina Skjørberg Nordås foreslått. Benkeforslag, Thomas Bjerkvoll Vedtak: Else Mari Minnesjord og Marina ble valgt, skriftlig avstemming

 

B Som varamedlem for 1 år, ble Glenn Andre Halvorsen foreslått. Som varamedlem for 1 år, ble Laila Anderssen foreslått. Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Delegert: Linda Aasen Varadelegert: Laila Anderssen Vedtak: Valgt ved akklamasjon

D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått Leif Gunnar Hombrekk, Kate Korseth og Liv Stokke Nilsson Vedtak: Valgt ved akklamasjon

 

Møtet ble hevet kl.: 18.51. Protokollen signeres av Erik Braathen Siw Frisk Sven-Robby Dierkes Møteleder Fører av protokollen Protokollvitne Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

 

Navn Adresse Valgt for periode

Leder Espen Blinge Sigrid Undsets vei 1 2018-2020

Nestleder Linda Aasen Sigrid Undsets vei 5 2018-2020

Styremedlem Jakub Galicki Sigrid Undsets vei 3 2018-2020

Styremedlem Else Mari Minnesjord Sigrid Undsets vei 5 2019-2021

Styremedlem Marina Skjørberg Nordås Sigrid Undsets vei 5 2019-2021