Endret: 1 feb 2019     Opprettet: 15 nov 2017

Protokoll fra generalforsamling 19.03.2018

Protokoll fra generalforsamling 19.03.2018

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lønnealleen Borettslag

Møtedato: Mandag 19.mars 2018 Møtetidspunkt: Kl. 18:00 Møtested: Tveita skole, matsalen

Til stede: 34 andelseiere, 9 representert ved fullmakt, totalt 43 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS, ble representert ved Erik Braathen. Møtet ble åpnet av styreleder Mari Hellesøy.

 

1. Konstituering

A  Valg av møteleder Som møteleder ble Erik Braathen foreslått. Vedtak: Valgt

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. Vedtak: Godkjent

 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne Som fører av protokoll ble Erik Braathen foreslått. Som protokollvitne ble Ingrid Skard foreslått. Vedtak: Valgt

 

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent

 

E Godkjenning av forretningsorden Forretningsorden på side 3 i årsmeldingsheftet ble foreslått godkjent. Vedtak: Godkjent ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2017

A Behandling av årsrapport og regnskap Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2017 ble gjennomgått og foreslått godkjent. Vedtak: Enstemmig godkjent

 

B Disponering av årets resultat Årets resultat ble foreslått ført mot egenkapital i balansen slik at udekket tap reduseres. Vedtak: Enstemmig godkjent ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Fastsettelse av godtgjørelser

A Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 270 000. Vedtak: Godkjent

 

B Godtgjørelse til byggekomiteen ble foreslått satt til kr 70 000. Vedtak: Godkjent

 

C Godtgjørelse til valgkomiteen ble foreslått satt til kr 2 000. Vedtak: Godkjent -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 2  s.310 Lønnealleen Borettslag

 

 

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag fra styret om salg av utleielokaler Styret ber igjen om generalforsamlingens fullmakt til å selge utleielokalene i 1. etasje i Sigrid Undsets vei 1, 3 og 5. Lokalene gjøres om til totalt 3 andelsboliger ved at det tilknyttes andel og innskudd til disse. Lokalene bygges om til leiligheter og legges ut for salg.

 

Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å foreta alle handlinger som er nødvendige for å gjennomføre nødvendige byggearbeider slik at andelene kan selges som ferdige, innflyttingsklare leiligheter, samt gjennomføre et salg av andelene med de kostnader dette måtte innebære, herunder:  Akseptere bud, inngå kjøpekontrakt, pantsette andelen (sikringsobligasjon til eiendomsmegler) etc. De nye leilighetene selges til høystbydende. Borettslagsloven § 3-2 (2) forutsetter at generalforsamlingens vedtak opplyser om over-/underkurs (differansen mellom salgssum og pålydende). Over-/underkurs fremkommer først når avtale om salg av andelen er inngått og er således ukjent frem til et eventuelt salg har funnet sted.  Fastsette andel fellesgjeld for de nye andelene, fastsette endret fordelingsnøkkel for felleskostnadene (begge deler basert på de samme prinsipper som ligger til grunn for gjeldende fordeling av fellesgjeld og felleskostnader), samt fastsette innskudd. Vedtak: 33 stemte for, mens 8 stemte mot. Forslag dermed vedtatt med 2/3 flertall

 

B Forslag fra Emilie Minnesjord, Else Mari Minnesjord, Elise Bakke om trefelling Vi foreslår å hogge ned de to store grantrærne nedenfor Sigrid Undset vei 5.  Dette vil gi både bedre utsikt og bedre solforhold.

 

Styrets innstilling: Styret går imot forslaget. Vedtak: Forslaget falt med et overveldende flertall mot, mens 2 stemte for ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år ble Espen Blinge foreslått. Vedtak: Valgt

 

B Som styremedlem for 2 år ble Linda Aasen og Jakub Galicki foreslått. Som styremedlem for 1 år ble Ingrid Skard foreslått. Vedtak: Valgt

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Glenn Andre Halvorsen og Laila Anderssen foreslått. Vedtak: Valgt

 

D Til generalforsamlingen i OBOS ble Linda Aasen foreslått som delegert og Laila Anderssen som varadelegert. Vedtak: Valgt

 

E Som valgkomité for 1 år, ble Leif Gunnar Hombrekk, Else Mari Minnesjord og Kate Korseth foreslått. 

Vedtak: Valgt 

Møtet ble hevet kl.: 19:05. Protokollen godkjent av:

 

Erik Braathen /s/                   Ingrid Skard /s/                                                   Møteleder/referent                          Protokollvitne                         

 

 

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

Navn    

Adresse    Valgt for

Leder  Espen Blinge    Sigrid Undsets vei 1   2018-2020

Nestleder Linda Aasen    Sigrid Undsets vei 5   2018-2020

Styremedlem Thomas Bjerkvoll   Sigrid Undsets vei 3   2017-2019

Styremedlem Jakub Galicki    Sigrid Undsets vei 3   2018-2020

Styremedlem Ingrid Skard    Sigrid Undsets vei 3   2018-2019