26 mar 2019

Generalforsamling 4.april kl 1800 på Tveita skole

Generalforsamling 4.april kl 1800 på Tveita skole

Til andelseierne i Lønnealleen borettslag
 
Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Lønnealleen borettslag det kommende året.
 
Velkommen til generalforsamling torsdag 4. april 2019 kl. 18:00.
 
 
 
 
Hvem kan delta på generalforsamlingen? 
 
 Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett.   Det er kun én stemme pr. andel.  Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg.   Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.   En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.  En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.   
      2  Lønnealleen borettslag Innkalling til generalforsamling 
Ordinær generalforsamling i Lønnealleen borettslag avholdes torsdag 4. april 2019 kl. 18:00 i matsalen, Tveita skole.
 
 
Til behandling foreligger:
 
1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder  B) Godkjenning av de stemmeberettigede  C) Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen E) Godkjenning av forretningsorden
 
2. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2018 A) Årsrapport og regnskap for 2018 B) Disponering av årets resultat
 
3. GODTGJØRELSER  A) Styret B) Byggekomiteen C) Valgkomiteen
 
4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag om omdisponering av kjellerarealer  B) Forslag om nye vaskemaskiner Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg (se side 26)
 
5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år C) Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år Valgkomiteens innstilling (se side 27)
 
 
Oslo, 4.2.2019 Styret i Lønnealleen borettslag
 
Espen Blinge /s/     Linda Aasen /s/     Thomas Bjerkvoll /s/
 
Jakub Galicki /s/     Ingrid Skard /s/
 
 
 
      3  Lønnealleen borettslag FORRETNINGSORDEN
 
 Generalforsamlingen gjennomføres i henhold til Lov om borettslag og borettslagets vedtekter.
 
 Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller av en møteleder valgt av generalforsamlingen.
 
 Møtelederen skal påse at sakene får en forsvarlig behandling i henhold til lov og vedtekter. Med utgangspunkt i dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen, legger møteleder frem en plan for gjennomføringen.
 
 Protokollen føres av den valgte sekretær. I protokollen føres alle valg og vedtak, samt eventuelle protokolltilførsler som generalforsamlingen fatter vedtak om at skal tas inn.
 
 Alle forslag skal, så langt det er mulig, leveres skriftlig til møtelederen med forslagsstillers navn og leilighetsnummer.     Den som ønsker ordet, skal signalisere til møteleder ved å vise stemmetegn eller ved håndsopprekning, før man tar ordet.
 
 Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Innledningsforedrag må ikke overstige 5 minutter. Ytterligere innlegg må ikke overstige 3 minutter. Møteleder har rett til å la styrets representanter få utvidet taletid for å svare på spørsmål som er stilt. 
 
 Ordet til forretningsorden gis 1 gang til hver sak og med en taletid på høyst 1 minutt. 
 
 Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, og fremsatte forslag kan ikke trekkes hvis noen motsetter seg dette.
 
 Hvis et forslag eller en sak foreslås avvist eller utsatt, skal møteleder sørge for at forslaget om dette blir satt under votering før en fortsetter debatten.
 
 Brudd på ovennevnte forretningsorden kan medføre utestengelse fra resten av generalforsamlingen.
 
 
      4  Lønnealleen borettslag ÅRSRAPPORT FOR 2018
 
GENERELLE OPPLYSNINGER
 
Lønnealleen borettslag består av 204 andelsleiligheter fordelt på 3 høyblokker. borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 850508852, ligger Oslo kommune Alna bydel med adresse Sigrid Undsets Vei 1, 3 og 5. Første innflytting skjedde 8.12.1964. Tomta ble kjøpt i 1986, har gårdsnr.140/bruksnr.31 og er på 18 469 m2. 
 
Hovedformålet med borettslaget er etter borettslagsloven å gi andelseier bruksrett til egen bolig i borettslagets eiendom. Sammen eier de alle eiendeler, så som leiligheten, fellesrom, utenomhusanlegg mv. i det borettslaget de bor. Som andelseier har du en særskilt bruksrett til en bestemt bolig i borettslaget. Denne bruksretten kalles en borett, og gir deg som andelseier enerett til å bruke en bolig i borettslaget, samt rett til å benytte fellesarealene til det de vanligvis er eller skal brukes til.
 
Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.  Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  Arbeidsmiljølovens bestemmelser følges i den grad den gjelder og det tilstrebes et godt arbeidsmiljø. Likestilling tilstrebes for å unngå forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Borettslaget har ingen ansatte og det er ikke registrert skader eller ulykker i 2018.
 
Styret kan kontaktes pr. e-post: styret@lonnealleen.no
 
Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:
 
ROLLE NAVN ADRESSE PERIODE Styreleder Espen Blinge Sigrid Undsets Vei 1 2018 - 2020 Nestleder Linda Aasen Sigrid Undsets Vei 5 2018 - 2020 Styremedlem Thomas Bjerkvoll Sigrid Undsets Vei 3 2017 - 2019  Jakub Galicki Sigrid Undsets Vei 3 2018 - 2020  Ingrid Skard Sigrid Undsets Vei 3 2018 - 2019     Varamedlem Glenn Andre Halvorsen Sigrid Undsets Vei 1 2018 - 2019  Laila Anderssen Sigrid Undsets Vei 1 2018 - 2019
 
Valgkomité  Leif Gunnar Hombrekk Sigrid Undsets Vei 1 2018 - 2019  Kate Korseth Sigrid Undsets Vei 3 2018 - 2019  Else Mari Minnesjord Sigrid Undsets Vei 5 2018 - 2019
 
Delegert OBOS Linda Aasen Sigrid Undsets Vei 5 2018 - 2019 Vara OBOS Laila Anderssen Sigrid Undsets Vei 1 2018 - 2019
 
Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.
 
Regnskap, forvaltning og revisjon Regnskap og forvaltning er i henhold til kontrakt utført av OBOS.  Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
 
borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.  
      5  Lønnealleen borettslag
STYRETS ARBEID
 
Da er det igjen på tide å oppsummere året som har gått i Lønnealleen borettslag. Som vanlig har vi lagt bak oss et innholdsrikt år med både større og mindre prosjekter, hendelser og henvendelser. Det er vel to prosjekter som åpenbart har satt dagsorden for styret, nemlig ThyssenKrupps utskifting av heiser, samt samarbeidet mellom oss, Håndverkeriet og OBOS Prosjekt, med hensyn til ombyggingen av de tidligere utleieenhetene til ordinære boenheter. I skrivende stund er enhetene i nr. 1 og 3 solgt og det på rekordtid og til en god pris.
 
Styret har avholdt møter månedlig (bortsett fra i juli) og etter hvert flyttet vi inn i betraktelig mindre lokaler ved siden av vaskeriet i SUV 5. Det er smått, men det holder til oss. Vi har jo andre arenaer hvor vi åpenbart samhandler; sms, mobil, mail og hjemme hos hverandre. Samlet har styret lagt ned rundt 500 timers +- arbeid med stort og smått. Vi tilstreber oss å bli mer og mer digitale og blir dermed mer papirfri etter hvert som tiden går. Vårt gamle arkiv scannes og legges inn i et digitalt arkiv. Styrepostkassene forsvinner like fullt ikke, slik at dere kan fortsatt nå oss på den «gamle» måten. 
 
Etter en lang og varm sommer har styret sett med bekymring på hvordan strømprisene har utviklet seg. Det har vært en enorm prisstigning og så lenge det ikke er noen politisk vilje til å gjøre noe med dette så må vi bare forholde oss til det. Vi gjorde en evaluering av eksisterende avtale med Fjordkraft og inngikk en mer fordelaktig avtale med Gudbrandsdal Energi. Avtalen er ikke bindende og styret vil raskt agere om vi ser at det kommer opp bedre tilbud annensteds fra. I forlengelse av dette har vi vært i kontakt med Brunata og inngått avtale om utskifting av radiatormålerne som nå er for gamle. Vi tenker også at vi overlater avlesning og avregning av forbruk til Brunata.
 
Samarbeidet med ThyssenKrupp har tidvis vært noe anstrengt, hovedsakelig pga. for mye heisstans av nye heisene. Vi har jevnlig hatt møter med dem for å avklare alt fra utsatt progresjon, uavklarte faktureringer (vi har tilbakevist en rekke regninger) til tilgjengelighet og klare svar når vi har henvendt oss til dem. Siste heis skal være ferdig primo april. Garantitiden er satt til 5 år.
 
Ombyggingen av de tidligere utleieenhetene har vært utfordrende og spennende. Vi antar at noen av beboerne har vært på visning for å se hvor fine de ble. Styret er takknemlig for at vi har kommet i mål med dette prosjektet. Ikke bare har salget frigjort sårt tiltrengt kapital til oppgradering av heisanlegget, det vil også senke fellesgjelden og øke husleieinntektene i fremtiden og sikre fornuftig bruk av arealer som ellers ville blitt stående ubenyttet. Som følge av ombyggingen så var rullerommet i en periode avstengt. Styret må få igangsatt nedvasking av disse og installert rullemaskinen igjen.
 
Borettslaget var med som prøvekanin som del av et pilotprosjekt «Et årlig teknisk rådgivningsmøte med OBOS Prosjekt». Hovedhensikten er å få en fortløpende oversikt over vedlikeholdsbehovet i borettslaget. Det eneste som ble påpekt som prekært for vår del var at branndører i kjeller må byttes ut – de som er der i dag er ikke godkjente. Så det må vi gjøre noe med. Hvorvidt pilotprosjektet blir et reelt tilbud fra OBOS gjenstår å se. Årets HMSrunde avdekket ingen store feil og mangler; mye gjaldt manglende lyspærer. I år vil vi ta en ordentlig befaring og eventuell oppgradering av lekeplassen. I fjor så fikk alle utemøbler en overhaling (selv om det nok tok noe tid). 
 
Det har ikke vært veldig mange henvendelser vedrørende ladestasjoner og hva som vil skje med dette. Styret vil se nærmere på dette i inneværende år og se om det er noe vi skal tak i; hvilken samarbeidspartner som kan være aktuell å bruke, om vi skal samarbeide med andre borettslag i området, hvilke kommunale støtteordninger som finnes og hva OBOS kan tilby mm. Etter at kommunen avgrenset muligheten for parkering av biler i det ene løpet av Sigrid Undsets vei så er status i dag at vi nesten ikke har noen ledige parkeringsplasser. 
      6  Lønnealleen borettslag Når det gjelder selve parkeringsplassene så er det mye hull og mangler. Styret må se på dette og vi må oppgradere kvaliteten på plassene gjennom å få asfaltert. Styret vil innhente tilbud fra ulike aktører.  Når det gjelder postkassesystemet så vil styret se nærmere på dette i inneværende år. Det kan hende vi finner en bedre løsning enn å bytte ut hele systemet. 
 
Det har ellers vært i en stri strøm av henvendelser fra beboere og det må jo til for at maskineriet skal bli smurt. Vi har mange observante beboere som gjør sitt for å ivareta et godt boligmiljø og styret vil takke dere for det. Vi har i året som har gått hatt mindre problemer med hensatte ting i kjellere og fellesarealer, men helt fritt for det har det ikke vært. 
 
Styreleders kommentar: Styret har det siste året bestått av fem styremedlemmer, tre erfarne og to nye. Jeg vil gjerne takke nestleder Linda for innsatsen, samt det arbeidet som også Jakub, Ingrid og Thomas har lagt ned dette året. Det kan være ganske omtumlende å komme inn i et borettslagsstyre og som styreleder må jeg si at dette har vært et særdeles lærerikt år, men også temmelig utfordrende til tider. En «kan» ikke et borettslag på én-to-tre og en kan ikke regne med at alle til enhver tid er fornøyd med innsatsen som blir gjort. Men vi står på og gjør vårt beste. Valgkomiteen har vært i sving en stund, og jeg er trygg på at de har funnet gode kandidater som kan fortsette arbeidet med å gjøre Lønnealleen til et godt sted å bo for alle.
 
 
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2019. Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2018 som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne forutsetning. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. 
 
Inntekter Driftsinntekter i 2018 var til sammen kr 10 877 693 mot budsjettert kr 10 960 000. Dette er ca. kr 82 000 lavere budsjettert og skyldes avregning radiatorvarme og bortfall av leieinntekter utleielokaler. Andre inntekter gjelder manuell innkreving av parkeringsleie.
 
Kostnader Driftskostnadene i 2018 var til sammen kr 14 842 937 mot budsjettert kr 16 972 000. Dette er ca. kr 2 129 000 lavere enn budsjettert og skyldes forsinket fremdrift utskifting av heiser.
 
Resultat  Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr - 5 268 362 og foreslås dekket ved overføring fra annen egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.
 
Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN) I løpet av 2018 ble det innbetalt kr 63 949 på IN-ordningen. Innbetalingen ble brukt til å nedbetale den enkeltes andel av borettslagets fellesgjeld. Årsresultat korrigert for innbetalinger gjennom IN-ordningen er kr - 5 332 311.
 
Disponible midler borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2018 kr 3 136 708 og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift.  
      7  Lønnealleen borettslag KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2019
 
Til orientering er budsjett for 2019 tatt inn i resultatregnskapet, kolonnen lengst til høyre.
 
Drift og vedlikehold I posten drift og vedlikehold er det beregnet ca. kr 2 millioner til heiser, ca. kr 500 000 til asfaltering, ca. kr 200 000 til branndører i kjeller og ca. kr 500 000 til ordinært vedlikehold.
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag til grunn en økning på 8,8 % for renovasjon og 9,5 % for vann og avløp for 2019. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten følger egne satser.
 
Energikostnader Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. Som følge av en varm sommer i Norge i 2018 økte strømprisene rundt budsjetteringstidspunkt. Dette er forsøkt hensyntatt i budsjettet for 2019.
 
Forsikring Forsikringspremien fra IF er i skrivende stund ikke kjent, men styret har budsjettert med indeksregulering av premien for 2019.
 
Lån Borettslaget har totalt 2 lån i Handelsbanken:  Handelsbanken lån 1 er et annuitetslån med månedlige terminforfall til flytende rente 2,05 % pr. 31.12.2018 og er iht. betalingsprognose nedbetalt i 2029. Lånet er et IN- lån med muligheter for å nedbetale andel av fellesgjeld (forutsatt flytende rente).  Handelsbanken lån 5 er lån ifb. heisutskifting med kr 16 000 000, samt refinansiering av lån 2, 3 og 4 (fra baderomsrehabiliteringen i 2015-2016). Lånet er gitt som annuitetslån med kvartalsvise terminforfall til flytende rente 2,05 % pr. 31.12.2018 og er iht. betalingsprognose nedbetalt i 2041. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2019) Driftskonto 0,15 % p.a Sparekonto 0,8 % p.a
 
Forretningsførerhonorar Med bakgrunn i den generelle lønns- og prisvekst i løpet av 2018 øker forretningsførerhonoraret til OBOS med 3 % til kr 199 812.
 
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2019.
 
Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 2019.
 
Driften i 2019 forutsetter en økning av de ordinære felleskostnadene med 4 % fra 1.1.2019. De økte felleskostnadene i 2019, sammen med salg av nye leiligheter, vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. Dette er nødvendig for at borettslaget fortsatt kan driftes på en forsvarlig måte. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap
 
 
Til generalforsamlingen i Lønnealleen Borettslag  Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Lønnealleen Borettslags årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
 Uavhengig revisors beretning – Lønnealleen Borettslag
 
 
(2)
 
 
 
 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.
Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
 
 
Oslo, 8. februar 2019 PricewaterhouseCoopers AS
 
 
 
Cato Grønnern Statsautorisert revisor 
      10  Lønnealleen borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET         Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.         Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. 
 
Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld.                     DISPONIBLE MIDLER  
.     Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett    Note 2018 2017 2018 2019 A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.   14 469 009 856 874 14 469 009 3 136 708
        B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) -5 268 362 98 044 -7 427 000 141 000 Fradrag for gjennomført påkostn. -2 618 834 0 0 -1 500 000 Salg av nye leiligheter (lokaler)  0 0 0 9 300 000 Tillegg for nye langsiktige lån
 0 54 000 000 0 0 Fradrag for avdrag langs. lån 19 -3 379 356 -40 485 910 -3 362 000 -3 423 000 Red. annen langs. gjeld
 -1 800 0 0 0 Ekstraord. nedbet. IN-ordningen 17 -63 949 0 0 0 B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER -11 332 301 13 612 134 -10 789 000 4 518 000
        C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   3 136 708 14 469 009 3 680 009 7 654 708
       
        SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler   3 957 104 14 913 858
 
 Kortsiktig gjeld   -820 396 -444 849
 
 C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   3 136 708 14 469 009
 
          
      11  Lønnealleen borettslag RESULTATREGNSKAP             Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett    Note 2018 2017 2018 2019 DRIFTSINNTEKTER: Kapitalkostnader   1 925 877 1 954 199 1 959 000 1 908 000 Innkrevde felleskostnader 2 8 781 389 8 077 323 8 831 000 9 179 000 Antenneanlegg   168 727 166 610 170 000 170 000 Andre inntekter
 3 1 700 44 000 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER   10 877 693 10 242 132 10 960 000 11 257 000
        DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader
 4 -48 504 -36 942 -45 000 -50 000 Styrehonorar
 5 -270 000 -260 000 -270 000 -280 000 Revisjonshonorar
 6 -8 125 -8 575 -9 000 -9 000 Andre honorarer   -74 000 -2 000 -72 000 -43 000 Forretningsførerhonorar
 -194 750 -190 000 -195 000 -200 000 Konsulenthonorar
 7 -90 389 -590 160 -150 000 -50 000 Kontingenter   -40 800 -40 800 -41 000 -41 000 Drift og vedlikehold
 8 -8 668 177 -2 757 394 -11 000 000 -3 200 000 Forsikringer   -235 885 -222 533 -230 000 -250 000 Kommunale avgifter
 9 -962 190 -901 626 -960 000 -1 060 000 Energi/fyring
 10 -2 141 747 -1 839 964 -1 800 000 -2 400 000 TV-anlegg/bredbånd   -977 354 -718 658 -1 000 000 -1 000 000 Andre driftskostnader 11 -1 131 016 -1 172 981 -1 200 000 -1 200 000 SUM DRIFTSKOSTNADER   -14 842 937 -8 741 632 -16 972 000 -9 783 000
        DRIFTSRESULTAT FØR IN:
 -3 965 244 1 500 500 -6 012 000 1 474 000 Innbetalt andel fellesgjeld
 63 949 0 0 0 DRIFTSRESULTAT   -3 901 295 1 500 500 -6 012 000 1 474 000
        FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter
 12 58 390 36 558 35 000 10 000 Finanskostnader
 13 -1 425 457 -1 439 014 -1 450 000 -1 343 000 RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -1 367 067 -1 402 456 -1 415 000 -1 333 000
        ÅRSRESULTAT     -5 268 362 98 044 -7 427 000 141 000
        Overføringer: Til negativ egenkapital
 0 98 044
 
 Fra negativ egenkapital
 5 268 362 0
 
                                  
      12  Lønnealleen borettslag BALANSE             Note  2018 2017 EIENDELER       
 ANLEGGSMIDLER Bygninger
  14  49 424 178 49 424 178 Rehabilitering
  16  2 618 834 0 Tomt      585 579 585 579 SUM ANLEGGSMIDLER       52 628 591 50 009 757
      
 OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer  15  389 695 183 810 Driftskonto OBOS-banken    556 136 426 278 Skattetrekkskonto OBOS-banken
  860 700 Innestående i andre banker    0 1 015 Sparekonto OBOS-banken    3 010 413 14 302 054 SUM OMLØPSMIDLER       3 957 104 14 913 858
      
 SUM EIENDELER         56 585 695 64 923 615
      
 EGENKAPITAL OG GJELD       
 EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 204 * 100    20 400 20 400 Negativ egenkapital
  17,18  -17 320 518 -12 052 156 SUM EGENKAPITAL       -17 300 118 -12 031 756
      
 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån  19  70 706 817 74 150 122 Borettsinnskudd
  20  2 358 600 2 358 600 Annen langsiktig gjeld 
  0 1 800 SUM LANGSIKTIG GJELD       73 065 417 76 510 522
      
 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld     805 381 436 294 Skyldige offentlige avgifter  21  792 632 Påløpte renter     7 946 7 923 Annen kortsiktig gjeld  22  6 277 0 SUM KORTSIKTIG GJELD       820 396 444 849
      
 SUM EGENKAPITAL OG GJELD     56 585 695 64 923 615
      
 Pantstillelse  21  96 178 600 96 178 600 Garantiansvar
 
   0 0               
 Oslo, 4.2.2019 Styret i Lønnealleen borettslag
 
Espen Blinge /s/     Linda Aasen /s/     Thomas Bjerkvoll /s/
 
Jakub Galicki /s/     Ingrid Skard /s/  
      13  Lønnealleen borettslag
NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag.
 
INNTEKTER Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.
 
HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.
 
FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
 
SKATTETREKKSKONTO Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.
 
INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling IN av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen som innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektsføres i selskapet det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets lånegiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader. Andelseiere som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i panteobligasjonen som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt fremgår som egenkapital fra IN under noten for annen egenkapital.
        NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader  
 
  7 716 135 Parkeringsleie  
 
  68 400 MC-parkering  
 
  3 000 Lokaler   
 
  132 000 Ekstra kjellerbod  
 
  20 735 Avregning radiatorvarme  
 
  -231 387 A-konto radiatorvarme  
 
  1 159 470 Reg.kapitalkostnader IN
 
 
  -2 415 Kapitalkostnader IN  
 
  1 928 292 Fratrekk kapitalkostnader (IN)
 
 
  -1 925 877 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     8 868 353
        REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Felleskostnader nye leiligheter (desember)  
 
  -4 407 Parkeringsleie  
 
  -12 300 MC-parkering  
 
  -1 800 Lokaler (fraflyttet 15.7.2018)   
 
  -67 806 A-konto radiatorvarme nye leiligheter (desember)  
 
  -651 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     8 781 389  
      14  Lønnealleen borettslag
NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Parkering (manuell innkreving)   
 
 
 1 700 SUM ANDRE INNTEKTER         1 700
   
 
 
 
 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift  
 
  -48 504 SUM PERSONALKOSTNADER       -48 504 Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret
        NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2017/2018 og er på kr 270 000.
 I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 8 532, jf. noten om andre driftskostnader.
        NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til ordinær revisjon og beløper seg til kr 8 125.    
 
 
 
 NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand  
 
  -625 OBOS   
 
  -28 725 OBOS Prosjekt AS  
 
  -49 219 Andre konsulenthonorarer
 
 
  -11 820 SUM KONSULENTHONORAR       -90 389
   
 
 
 
 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Låssystem  
 
  -90 559 Heiser   
 
  -7 887 500 SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD   -7 978 059 Drift/vedlikehold bygninger
 
 
  -31 218 Drift/vedlikehold VVS
 
 
  -40 343 Drift/vedlikehold elektro
 
 
  -25 638 Drift/vedlikehold utvendig anlegg 
  -3 901 Drift/vedlikehold heisanlegg
 
 
  -151 282 Drift/vedlikehold fyringsanlegg
 
 
  -226 394 Drift/vedlikehold brannsikring
 
 
  -91 063 Drift/vedlikehold vaskerianlegg
 
 
  -46 394 Drift/vedlikehold parkeringsanlegg 
  -1 806 Kostnader lokaler
 
 
  -62 078 Egenandel forsikring  
 
  -10 000 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -8 668 177 Styret mener at gjennomført vedlikehold er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.
        NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift
 
 
  -640 503 Feieavgift   
 
  -1 246 Renovasjonsavgift  
 
  -320 441 SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -962 190  
      15  Lønnealleen borettslag
NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi
 
 
 
 -275 711
Strøm oljefyr el.bereder
 
 
 
 -1 822 111
Andre fyringskostnader (pellets)
 
 
 
 -43 925 SUM ENERGI / FYRING         -2 141 747
 
NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie
  
 
 
 -3 500
Container
  
 
 
 -19 272
Skadedyrarbeid/soppkontroll
 
 
 
 -18 056
Driftsmateriell
 
 
 
 -15 744
Lyspærer og sikringer
 
 
 
 -2 700
Vaktmestertjenester
 
 
 
 -738 620
Vakthold
  
 
 
 -6 846
Renhold ved firmaer
 
 
 
 -294 306
Andre fremmede tjenester
 
 
 
 -3 382
Kontor- og datarekvisita
 
 
 
 -627
Trykksaker
 
 
 
 -2 894
Møter, kurs, oppdateringer mv.
 
 
 
 -3 880
Andre kostnader tillitsvalgte
 
 
 
 -8 532
Telefon
 
 
 
 -2 466
Porto
  
 
 
 -3 408
Drivstoff maskiner
 
 
 
 -1 255
Kontingenter
 
 
 
 -500
Bank- og kortgebyr
 
 
 
 -3 870
Velferdskostnader
 
 
 
 -1 157 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -1 131 016
 
NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 
 
 1 531
Renter av sparekonto i OBOS-banken
 
 56 859 SUM FINANSINNTEKTER         58 390
 
NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Handelsbanken AS lån 1
 
 
 
 -389 997
Handelsbanken AS lån 2
 
 
 
 -1 035 372
Renter på leverandørgjeld
 
 
 
 -88 SUM FINANSKOSTNADER         -1 425 457
 
NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi 1966
 
 
 
 11 953 500
Tilgang 2001
 
 
 
 37 470 678 SUM BYGNINGER           49 424 178 Tomten ble kjøpt i 1986. Gnr.140/bnr.31 m.fl. Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.
 NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Avregningskonto IN  
 
  1 654 Ice Norway  
 
  58 304 Telenor   
 
  76 339 Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2019)  253 398 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     389 695  
      16  Lønnealleen borettslag
NOTE: 16 REHABILITERING (OMBYGGING AV 3 LOKALER TIL LEILIGHETER) Arkitekt (Enerhaugen Arkitektkontor AS)  
 
  22 919 Prosjektledelse (OBOS Prosjekt AS)  
 
  324 875 Strøm/måleordre (Hafslund Nett AS)  
 
  3 261 Tinglysingsgebyr (Statens kartverk)  
 
  430 Andre kostnader  
 
  6 406 Hovedentreprenør (Håndverkeriet AS)
 
 
  2 254 688 Brannkonsept (Firefly AS)  
 
  2 625 Installasjon kabel-TV/bredbånd (GET)  
 
  3 630 SUM REHABILITERING 2018         2 618 834
 
Rehabilitering kostnadsført 2017 (konsulenthonorarer): Arkitekt (Enerhaugen Arkitektkontor AS)
 
 
 
 171 147
Søknad bruksendring (Plan- og bygningsetaten)
 
 
 
 54 192
Prosjektledelse (OBOS Prosjekt AS)
 
 
  113 500    
 
 
 
 
NOTE: 17 ANNEN EGENKAPITAL Opptjent egenkapital
 
 
 
 -18 196 971
Egenkapital fra IN tidligere år
 
 
 
 1 601 447
Egenkapital fra IN 2018
 
 
 
 63 949
Reduksjon EK fra IN
 
 
 
 -788 943
SUM ANNEN EGENKAPITAL         -17 320 518 Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme takt som pantelånet nedbetales.
        NOTE: 18 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. . Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet.
        NOTE: 19 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Handelsbanken lån 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr. 31.12.2018 var 2,05 %. Løpetid er 24 år. Opprinnelig 2017
 
   -54 000 000  Nedbetalt tidligere
 
   1 240 784  Nedbetalt i år
 
   1 037 484     
 
  -51 721 732 Handelsbanken lån 1 Rentesatsen pr. 31.12.2018 var 2,05 %. Løpetid er 26 år. Opprinnelig 2004
 
   -37 740 000  Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag   15 553 640  Nedbetalt i år, ordinære avdrag    1 535 880  Nedbetalt tidligere, IN    1 601 447  Nedbetalt i år, IN     63 949     
 
  -18 985 084 SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -70 706 816
   
 
 
 
  
      17  Lønnealleen borettslag
NOTE: 20 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig 1966
 
 
 
 -2 344 200
Opprinnelig 2004
 
 
 
 -14 400 SUM BORETTSINNSKUDD         -2 358 600
      
 NOTE: 21 SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER Forskuddstrekk  
 
  -510 Skyldig arbeidsgiveravgift
 
 
  -282 SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER     -792
   
 
 
 
 
NOTE: 22 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Beboeraksjon  
 
 
 -6 277 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -6 277
   
 
 
 
 
NOTE: 23 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd      2 358 600 Pantelån       70 706 817 Beregnede IN forpliktelser     876 453 TOTALT             73 941 870
.
Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2018 følgende bokførte verdi: Bygninger      49 424 178 Tomt       585 579 TOTALT             50 009 757
 
 
 
      18  Lønnealleen borettslag ORIENTERING OM BORETTSLAGETS DRIFT (A – Å)
 
Avfall Borettslaget har kildesortert avfallshåndtering:  ● Husholdningsavfall sorteres i spesielle poser som man får utlevert gratis i nærmeste dagligvareforretning. Papiravfall og papp kastes i egne beholdere som befinner seg utenfor hver blokk. Glass og metallemballasje skal kastes ved returpunkt for disse.  Nærmeste returpunkt ligger ved Hellerud T-bane og Tveita senter. Annet spesialavfall må beboer selv håndtere/levere på dertil egnede gjenbruksstasjoner.    ● Containere for annet større avfall settes ut vår og høst (se oppslag). Dekk og annet spesialavfall skal ikke kastes i disse. Det settes samtidig ut egne containere for elektrisk avfall utenfor en av blokkene. ● Det er ikke tillatt å hensette søppel i kjellerganger, fellesområder eller utenfor blokkene. 
 
Spesialavfall kan leveres på følgende steder: Batterier Leveres gjenbruksstasjon eller forhandler/butikk Bildekk  Leveres på Haraldrud gjenbruksstasjon og Grønmo gjenbruksstasjon.  Glass  Kastes i beholder ved Hellerud T-bane eller Tveita senter (bak senteret) Lysrør Leveres gjenbruksstasjon eller forhandler/butikk Matavfall Legges i grønn pose og knyttes med dobbel knute før den kastes i søppelsjakta. Nye poser kan hentes hos Meny og Coop Ekstra på Tveita senter Plastemballasje Legges i blå pose og knyttes med dobbel knute før den kastes i søppelsjakta. Nye poser kan hentes hos Meny og Coop Ekstra Restavfall Legges i vanlig handlepose og knyttes med dobbel knute før den kastes i søppelsjakta Sparepærer Leveres gjenbruksstasjon eller forhandler/butikk Tekstil Legges i Uff/Fretex beholder ved Hellerud T-bane eller Tveita senter Bygningsavfall som treverk, impregnert trevirke, gips, isolasjonsmateriale og metall kan leveres ferdig sortert på Haraldrud gjenbruksstasjon og Grønmo gjenbruksstasjon.  Elektrisk og elektronisk avfall er alt som har gått på strøm eller batterier som f.eks. vaskemaskiner, komfyrer, klokker, vaffeljern, strykejern, TV, radioer, tørketromler, stereoanlegg, video/foto, elektriske leker, lommelykter, lysstoffrør, sparepærer, lyspærer, telefoner, datautstyr og kabler, kjøleskap og frysere.
 
Brannrutine Oppdages brann eller røyk skal følgende rutiner følges: 1.  Brannvesenet varsles uten opphold. Ring 110. Forsøk å varsle beboerne. 2.  Ved mindre branntilløp forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr. 3.  Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slukkes straks, er det særlig viktig at dører til rommet der det brenner, samt korridorskiller og trapperomsdører lukkes for å hindre spredning av både ild og røyk. 4.  Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.  5.  Samlingssted: I hagen på baksiden av bygget 
 
Av sikkerhetsmessige hensyn er det ikke tillatt å oppbevare eller lagre ting på fellesområdene, dette gjelder også ved oppussing/rehabilitering av leilighet.  
      19  Lønnealleen borettslag
Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange.  Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden.  Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.
 
Bruksoverlating Se ”Utleie av egen bolig (Bruksoverlating)”
 
Container Containere settes ut vår og høst (se oppslag). 
 
Husk at husholdningsavfall ikke skal kastes i containeren. El-avfall skal kastes i egen container merket med el-avfall. Dekk, maling, kjemikalier og husholdningsavfall skal IKKE kastes i containeren.   Se også under ”Avfall”
 
Dyrehold Det er tillatt med dyrehold i borettslaget så lenge dette ikke er til sjenanse for naboer.  Andelseier er ansvarlig for at dyr ikke forårsaker skader på borettslagets eiendom. 
 
Hunder må holdes i bånd på fellesområdene innendørs og utendørs. Eier må også plukke opp ekskrementer, og eventuelt vaske/spyle dersom dyret gjør fra seg innendørs eller rundt inngangspartiet utendørs. 
 
Husdyr skal registreres ved å fylle ut skjema som finnes i gangen inn til vaskeriet eller lastes ned fra www.lonnealleen.no 
 
Dørselgere Dørsalg er ikke tillatt i Lønnealléen borettslag. Dersom man ikke kjenner vedkommende som ringer på, anbefaler vi at man ikke åpner døra.
Entredør Farge: Afrikansk Mahogni med glatt finer overflate Døren må være branndør B-30. Det anbefales lyddemping 35db. Dører må monteres i h.h.t. monteringsanvisning for brann og lyddører.
 
E-post Mailadressen til styret er styret@lonnealleen.no
 
Fargekoder Balkongvegger: 0502y Entredør: Afrikansk Mahogni med glatt finer overflate
 
Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no
 
Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 22 86 55 00.  
      20  Lønnealleen borettslag
Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i IF Skadeforsikring med avtalenummer SP1167973. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Den dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkeltes bolig. 
 
Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden.  Skade meldes til OBOS Forsikringsavdeling på telefon 22 86 83 98 eller pr. e-post til forsikring@obos.no Forsikringsavdelingen melder skaden til IF, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.
 
Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.
 
Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.
 
Fremleie Se ”Utleie av egen bolig (Bruksoverlating)”
 
Fugle/due mating Det er ikke tillatt å mate fugler på hele Tveita-området, og dette gjelder på og utenfor borettslagets eiendom da dette tiltrekker seg skadedyr som rotter og mus.
 
Garantert betaling av felleskostnadene Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.
 
HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
 
Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.
 
Individuell nedbetaling av fellesgjeld  Borettslaget har lagt til rette for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin andel av fellesgjelden.  Innbetaling forutsetter at andelseier har inngått en egen avtale med borettslaget.  Ved henvendelse til OBOS på tlf. 22 86 55 00 eller e-post obos@obos.no, vil andelseier få informasjon om avtalens betingelser og priser.
 
Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall 30.5 og 30.11 på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Aktuelt beløp for innbetaling må være kreditert OBOS’ klientkonto senest 10 dager før terminforfall. Dersom denne fristen ikke overholdes vil nedbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir refundert andelseier. Minimumsbeløpet for innbetaling er kr 60 000 pr. gang. Andelseieren vil da få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene.
      21  Lønnealleen borettslag
Individuell varmemåling Alle leiligheter betaler for eget varmeforbruk. På hver radiator er det montert en sensor som daglig sender forbruket til en mottaker som er plassert i fellesområdet. Avregning av varmeforbruk skjer én gang pr. år, og varmeregnskapet er á konto. Termostaten, som man kan justere på radiatoren, måler romtemperaturen, og justerer radiatoren for å oppnå riktig temperatur. Forbruket kan derfor justere selv om man har termostaten på samme posisjon. Det anbefales derfor å skru av varmen når man lufter, og ikke sette sofa eller skap rett foran radiatoren.
 
Beboere kan til enhver tid lese av eget forbruk på www.brunata.no  Passord fås ved henvendelse til styret. 
 
Ved flytting må radiatormålerne leses av. Eierskifteskjema ligger på borettslagets internettsider www.lonnealleen.no, samt bak i husordensreglene.
 
Kabel-TV/internett Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Spørsmål kan rettes til Get’s kundetjeneste på telefon 21 54 54 54. Se for øvrig www.get.no   Kildesortering Se ”Avfall”
 
Kjellerboder Hver leilighet har en kjellerbod som følger leiligheten. I tillegg har borettslaget noen ekstra kjellerboder i hver blokk som man kan leie for kr 55,- pr. mnd. Når det er en ekstra kjellerbod ledig vil dette bli kunngjort på oppslagstavla i blokka, og fordeling skjer ved loddtrekning blant de som skriftlig har meldt sin interesse. Ekstra kjellerbod følger ikke leiligheten ved flytting. Husk å melde fra til styret ved flytting eller når du ikke lenger ønsker å leie ekstra bod.
 
Lager/oppbevaring I kjellerbodene skal det aldri oppbevares brannfarlig stoffer/materialer eller mat, se husordensreglene.
 
Det er ikke tillatt å oppbevare eller lagre ting på fellesområdene, dette gjelder også ved oppussing/rehabilitering av leilighet. 
 
Mailadresse/nettsider Mailadressen til styret er styret@lonnealleen.no Informasjon om borettslaget finner du på www.lonnealleen.no og facebook.com/lonnealleen
 
Nøkler Nøkler til postkasse og vasketavla skal bestilles ved henvendelse til vaktmester.  Nøkler til fellesområdene bestilles av styret, og sendes til beboer pr. postoppkrav. Bestillingsskjema finnes i vaskerigangene og på borettslagets internettsider.
 
Omsetning av leiligheter  Det er registrert 17 solgte leiligheter i 2018 (eks. fellesgjeld): 
 
 
 
 
Rom Gjennomsnittspris Høyeste pris Ant. Salg 1 roms 2 405 000,- 2 600 000,- 9 2 roms 2 713 000,- 3 200 000,- 4 3 roms 3 338 000,- 3 500 000,- 4
      22  Lønnealleen borettslag
Oppussing Støy som banking, boring skal ikke foregå etter kl. 20:00 og før kl. 08:00 på hverdager, og fra lørdag kl. 15:00 til mandag kl. 08:00. Pigging i leilighet er kun tillatt mandag til fredag mellom kl. 08:00 og 17:00, og lørdager mellom 08:00 og 15:00.
 
Julaften og romjulen sees på som søndager, og banking, boring og annet støy er ikke tillatt. Ved større sammenkomster og støyvoldende arbeid, bør naboene varsles. Et slikt varsel tilsidesetter ikke det alminnelige hensyn til naboene.
 
Dersom en beboer skal pusse opp leiligheten over en lengre periode (3 uker), skal styret informeres om dette. Se også husordensreglene for regler om ro i borettslaget.
 
Parkering Borettslaget har parkeringsplasser utenfor hver blokk som leies ut etter eventuelle ventelister. Leien er kr 100 pr. mnd for bilplass og kr 50 pr. mnd for MC-parkeringsplass.  Eierskiftegebyr til OBOS tilkommer.
 
Ønsker du parkeringsplass, kontakt parkeringsansvarlig (se oppslagstavle) pr. e-post til parkering@lonnealleen.no.  Oppsigelse av plass må meldes parkeringsansvarlig i god tid før leieforholdet opphører.
 
P-Service har avtale om å kontrollere borettslagets parkeringsplasser. Alle biler som står på parkeringsplassene må ha parkeringsoblat. Dette fås ved henvendelse til styret.
 
Garasjene i Sigrid Undsets vei er et eget sameie (Sameiet Tvetengarasjene) og tilhører ikke Lønnealleen borettslag. Styret svarer ikke på henvendelser vedrørende disse. 
 
Postkasser  Skilt til postkasse skal bestilles på skjema som finnes i vaskerigangen. Alle postkasser skal være merket med leilighetsnummer og navn. Klistremerker er ikke tillatt på postkassene. Bestill eventuelt ”nei takk til reklame” skilt av styret. 
 
Radiatorvarme I perioden 1 juni til 31. august skrus radiatorvarmen i borettslaget av. Dette ble vedtatt på generalforsamlingen den 26.5.2010.
 
Avregning av varmeforbruk skjer en gang pr. år, og er á konto. Termostaten, som man kan justere på radiatoren, måler romtemperaturen og justerer radiatoren for å oppnå riktig temperatur. Forbruket kan derfor justere selv om man har termostaten på samme posisjon. Det anbefales derfor å skru av varmen når man lufter, og ikke sette sofa eller skap rett foran radiatoren. 
 
Ved flytting MÅ radiatormålerne leses av. Eierskifteskjema ligger på borettslagets internettsider www.lonnealleen.no, samt bak i husordensreglene.
 
Ro Det skal være alminnelig nattero mellom kl. 22:00 og 06:00 søndag til torsdag og 24:00 til 08:00 fredag og lørdag. I dette tidsrommet skal det vises særlig aktsomhet ved bruk av f.eks. radio, TV eller stereoanlegg. Se også ”Oppussing”.
 
Skilt Skilt til postkasse skal bestilles på skjema som finnes i vaskerigangen. Alle postkasser skal være merket med leilighetsnummer og navn. Klistremerker er ikke tillatt på postkassene. Bestill eventuelt ”nei takk til reklame” skilt av styret.   
      23  Lønnealleen borettslag
Styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.
 
Styret  Styret i Lønnealléen borettslag har kontor i Sigrid Undsets vei 5 og kan kontaktes pr. e-post styret@lonnealleen.no   Ved krisesituasjoner (vannlekkasje, strømproblemer etc.) kontakt vaktmester eller håndverkere listet under ”Telefonnummer”.
 
Større vedlikehold og rehabilitering 1988 Utskifting vinduer 1998 – 2000 Rehabilitering fasader og nye balkonger 1999 Nye vaskemaskiner 1999 – 2000 Utbedring tak og nytt låssystem i inngangsdørene 2000 Utskifting inngangsdører og kjellerdører 2003 Innglassing balkonger, skiftet innendørsbelysning 2003 – 2004 Rehabilitering heiser, malt styrerom, fyrrom, vaskerier og kjellerganger 2004 Nye blomsterkasser ved parkeringsplassene og inngangspartier 2005 Maling korridorer og byttet postkasser 2006 Oppgradert lekeplass, gjerde langs alléen, asfaltert gangveier, kontroll og etterfylling av brannslukkere, samt utdeling av nye røykvarslere 2007 Utegriller 2008 Nye radiatorventiler og målere 2009 Pelletsprosjekt, låssystem, callinganlegg, grillplasser og duesikring 2010 Forblendet pelletstank, lysregulering i ganger, skiftet vannkraner i kjeller 2011 Branndører i fellesområder 2013 Hoved el-tavler i alle blokker 2014 Oppgradering lekeplass 2015 – 2016 Rehabilitering bad, stigeledninger, samt maling korridorer og fellesarealer 2017 Utskifting av brannslukningsapparater og røykvarslere 2017 – 2019 Utskifting av heiser 2018 Ombygging av 3 stk. lokaler til nye leiligheter
 
Sykler I kjelleren er det sykkelbod hvor beboerne kan parkere sine sykler. Kun sykler med sykkeloblat fra Lønnealléen borettslag kan settes her. Sykler som ikke er merket med synlig oblat kan fjernes uten varsel.
 
Sykkelstativet ved inngangen er ikke ment som en lagringsplass, men er kun for de som bruker sykkelen jevnlig, samt besøkende i borettslaget. 
 
Søppel Se avsnittet ”Avfall”
 
 
      24  Lønnealleen borettslag
Telefonnummer
 
Firma/etat Telefon E-post Brann  110  Politi 112  Lege, akutt  113  Bryn Brannstasjon  22 88 13 40 postmottak@bre.oslo.kommune.no Bygårdservice AS (Vaktmester) 905 20 631 post@bygardsservice.no Elektro Sivert  23 34 45 56 firmapost@elektro-sivert.no GET    21 54 54 54  Giftinformasjon 22 59 13 00  Lumon Balkonginnglassing  63 93 52 30 post@lumon.no OBOS  22 86 55 00 obos@obos.no IF Skadeforsikring 02400  Oslo Kommune 02180  P-service AS  412 55 384 post@pservice.no Stor-Oslo Rørleggerservice  22 72 44 72 post@oslo-ror.no Vann- og avløpsetaten, feil-melding 23 43 79 00 postmottak@vav.oslo.kommune.no
 
Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker/eier. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon 22 86 55 00.
 
Vaktmestertjeneste Borettslaget har avtale med Bygårdsservice AS om vaktmestertjenester og kan nås på telefon 905 20 631 hverdager mellom 08:00 og 15:30. Vennligst respekter telefontidene.
 
Vannlekkasje, beredskapsplan: Styret anbefaler beboerne til å utføre følgende punkter ved vannlekkasje: 1. Finn stoppekrana og steng denne. Din leilighet har stoppekraner på badet (alle leiligheter) og på kjøkkenet (2-roms og 3-roms). Enkelte 3-roms leiligheter har også stoppekraner på toalettet, samt vaskerommet. 2. Hvis lekkasjen oppstår mellom 08:00 og 15:30, ring vaktmester på telefon 905 20 631. 3. Utenom disse tidene, ring Stor-Oslo Rørleggerservice på telefon 22 72 44 72. 4. Kontakt forsikringsselskapet: OBOS Forsikringsavdeling, telefon 22 86 83 98 eller e-post forsikring@obos.no
 
Videre saksgang: Forsikringsselskapet vil melde saken til styret. Senere vil forsikringsselskapet ta kontakt med beboeren for befaring. Styret avgjør til slutt ansvarsfordelingen og om forsikringens egenandel skal belastes beboeren.
 
 
      25  Lønnealleen borettslag
Vaskeri Det er fellesvaskeri i hver av blokkene og disse skal brukes i henhold til gjeldende regler. Vaskeriets åpningstider er som følger:
 
Dag Vasketider Tørketider
Mandag – Lørdag
08:00 - 10:00 08:00 - 11:00
10:00 - 12:00 11:00 - 13:00
12:00 - 14:00 13:00 - 15:00
14:00 - 16:00 15:00 - 17:00
Mandag - Fredag
16:00 - 18:00 17:00 - 19:00
18:00 - 20:00 19:00 - 21:00
 
På søndager og helligdager er det ikke tillatt å bruke vaskeriet.  
      26  Lønnealleen borettslag INNKOMNE FORSLAG
 
A) Forslag om omdisponering av kjellerarealer
 
Det er udisponerte arealer i kjelleren i alle blokkene.  Disse rommene kan vel omdisponeres til utleieboder?  Det vil gi mer lagerplass for beboerne og generere inntekter til borettslaget.  
 
Foreslår derfor at styret utreder muligheten og kostnadsrammen for dette prosjektet.
 
Hilsen Leif Gunnar Hombrekk SUV 1
 
 
Styrets innstilling:  Styret stiller seg bak dette.
 
 
 
 
B) Forslag om nye vaskemaskiner
 
Maskinene og sentrifugen er gamle, og virker ikke helt som de skal. Vaskemaskinene blir stående i lang tid med skyllemiddel og såperester i doseringskamrene. Det er uhygienisk. Hull og såperester i ferdigvasket tøy er også et problem. Sentrifugen på gulvet bråker forferdelig når den startes, og enda verre når den blir slått av, og det skjer ofte. Et problem til er at noen lar nummerbrikken sin stå i tavlen i lang tid enten de skal bruke vaskeriet eller ikke. Derfor ser det også ut som om det er mange som bruker vaskeriet. Gamle maskiner bruker vel også mere strøm enn nye?
 
Jeg tror at det etter hvert er ganske mange som har private vaskemaskiner nå så derfor foreslår jeg følgende: Erstatt alle de gamle maskinene i vaskeriet med 2 nye vaskemaskiner, 1 tørketrommel. 1 ny stillegående sentrifuge om det ansees nødvendig.  
 
Antall maskiner blir riktignok færre enn før, men ofte brukes bare ca. halvparten av maskinene og det vil også hjelpe om brukerne fjerner nummerbrikken når de ikke skal benytte maskinene.  Brukerne betaler for sitt faktiske bruk med f.eks. polletter eller annen måte. Det skulle bli rettferdig for alle brukere uansett om de vasker mye, lite, ingenting eller med sin egen maskin.
 
Mvh. B. Knudsen SUv. 5
 
 
Styrets innstilling:  Styret tror at det kan være hensiktsmessig å gjøre en helthetsvurdering gjeldende vaskeriene og at styret derfor inneværende år vil utrede hvilke muligheter som finnes. 
 
Forslaget slik det fremstår i dag forkastes, men, som nevnt, så vil styret utrede ulike scenarioer gjeldende eksisterende vaskerier og må dermed nærmere se på kostnader og bruk av vaskeriene. 
      27  Lønnealleen borettslag VALGKOMITEENS INNSTILLING
 
A) Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Navn: Else Mari Minnesjord Adresse: Sigrid Undsets vei 5 Navn: Marina Skjørberg Nordås Adresse: Sigrid Undsets vei 5
 
Styremedlemmer som ikke er på valg: Navn: Espen Blinge Adresse: Sigrid Undsets vei 1 Navn: Linda Aasen Adresse: Sigrid Undsets vei 5 Navn: Jakub Galicki Adresse: Sigrid Undsets vei 3
 
 
B) Som varamedlemmer for 1 år foreslås: Navn: Glenn Andre Halvorsen Adresse: Sigrid Undsets vei 1 Navn: Laila Anderssen Adresse: Sigrid Undsets vei 1
 
 
C) Som delegert til OBOS generalforsamling for 1 år foreslås Navn: Linda Aasen Adresse: Sigrid Undsets vei 5
 
  Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Navn: Laila Anderssen Adresse: Sigrid Undsets vei 1
 
 
D) Som valgkomité for 1 år foreslås: Navn: Leif Gunnar Hombrekk Adresse: Sigrid Undsets vei 1 Navn: Kate Korseth Adresse: Sigrid Undsets vei 3 Navn: Liv Stokke Nilsson Adresse: Sigrid Undsets vei 3
 
 
Dato, 14.2.2019 I valgkomiteen for Lønnealléen borettslag
 
Leif Gunnar Hombrekk /s/          Kate Korseth /s/            Else Mari Minnesjord /s/