Endret: 14 apr 2020     Opprettet: 3 apr 2020

Digital Generalforsamling 28. april kl 1800

Digital generalforsamling

På grunn av omstendighetene i forbindelse med Corona virus vil årets generalforsamling bli avholdt digitalt. Det vil komme invitasjon i postkassen i løpet av de nærmeste dagene. Mer info vil fremkomme her. Analog avstemning vil være mulig, men kun lovpålagte saker blir tatt opp. Når det lar seg gjøre vil vi avholde årsmøte hvor innkomne forslag blir behandlet. 

Det er derfor viktig dersom du ønsker å delta at du gir ditt samtykke til digital kommunikasjon via vibbo.no.

Det er kun de lovpålagte sakene som vil bli behandlet, dvs godkjenning av regnskapet, styrehonoraret og valg av styret.

Det vil bli avholdt en ekstraordinær generalforsamling senere for å behandle resten av sakene.

Hvordan registrere digital kommunikasjon på vibbo?

Gå til www.vibbo.no

Logg inn med telefonnummer

Skriv inn tilsendt kode fra SMS og trykk «bekreft»

Trykk på nedtrekksmenyen i høyre hjørne ved siden av navnet ditt

Gå til «min profil»

Nederst på siden huker du av på kommunikasjon på hhv. SMS, epost og digitale løsninger med OBOS.

Logg ut

Midlertidig forskrift ... april 2020 om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag Fastsatt med hjemmel i midlertidig lov 27. mars 2020 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)

§ 1. Forskriftens formål

Formålet med forskriften er å legge til rette for at årsmøte i

eierseksjonssameier og generalforsamling i borettslag og boligbyggelag kan skje uten fysiske møter så lenge avholdelse av fysiske måter er uforenlig med offentlige pålegg og anbefalinger.

§ 2. Forholdet til lovene og vedtekter

Ved motstrid går bestemmelsene i denne forskriften foran det som er bestemt

om årsmøter i eierseksjonsloven og om generalforsamling i burettslagslova og bustadbyggjelagslova. Forskriften går også foran ved motstrid med eventuelle vedtekter.

§ 3. Adgang til å holde årsmøte og generalforsamling uten fysisk oppmøte

Styret kan beslutte å holde årsmøte uten fysisk oppmøte. For gjennomføring av

slikt årsmøte/generalforsamling gjelder følgende:

1. Samtlige seksjons-eller andelseiere skal, ved hjelp av elektroniske hjelpemidler eller på annen egnet måte, gis mulighet til å delta i behandlingen av sakene.

2. Forretningsfører, revisor og eventuell daglig leder skal gis mulighet til å uttale seg om aktuelle saker.

3. Styreleder, eller annen møteleder som årsmøtet eller generalforsamlingen velger, skal sørge for at det føres protokoll i henhold til eierseksjonsloven § 53, burettslagslova § 7-9 og bustadbyggjelagslova § 5-17.

For øvrig gjelder bestemmelsene i eierseksjonsloven kapittel VI, burettslagslova kapittel 7 og bustadbyggjelagslova kapittel 5.

§ 4. Ikke adgang til å kreve fysisk møte

Dersom styret beslutter å holde årsmøte eller generalforsamling i medhold av

§ 3, kan ingen seksjons- eller andelseiere kreve at møtet avholdes som fysisk møte. Dersom noen krever ekstraordinært årsmøte eller generalforsamling, jf. eierseksjonsloven § 42, bustadbyggjelagslova § 5-7 annet ledd og burettslagslova § 7-5, må styret vurdere om det er mulig å gjennomføre dette etter reglene i § 3. Ingen

kan kreve at ekstraordinært årsmøte/generalforsamling holdes som fysisk møte. Styret kan etter en slik vurdering beslutte at saken må utsettes til det kan holdes fysisk møte.

§ 5. Elektronisk signatur

Protokoll fra årsmøte og generalforsamling kan signeres elektronisk.

§ 6. Elektronisk kommunikasjon

 

Laget kan uten hinder av kravet om forhåndssamtykke i burettslagslova § 1-6 og bustadbyggjelagslova § 1-5 kommunisere elektronisk med andelseierne.

§ 6. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft én dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om

forskriften, med mindre Stortinget innen den tid har meddelt at forskriften skal oppheves